Lỗi app/views/layouts/application.html.erb khi mới học Ruby on Rails

Khi mới học Ruby on Rails, tôi có gặp 1 vấn đề (không chỉ 1 lần) sau khi cài đặt và tạo blog đầu tiên theo các hướng dẫn trên mạng:

[Read more…]