Cấu hình kết nối MISA qua internet

Có một số trường hợp công ty, doanh nghiệp muốn kết nối MISA qua internet, thì cần phải cấu hình đường truyền để kết nối được với máy chủ MISA, trường hợp này áp dụng cho máy chủ có IP riêng (nếu mạng công ty sử dụng ADSL có IP động thì buộc phải sử dụng dịch vụ DDNS và cấu hình NAT trong modem để mở cổng dịch vụ, hoặc thuê IP riêng).

Trong bài viết này sử dụng phiên bản MISA MIMOSA 2014.

1. Cấu hình Port trong SQL Server Config Manager.

  • Vào SQL Server Config Manager->Protocol for MISAMIMOSA2014->TCP/IP: Tại thẻ IP Adress, kéo xuống dưới cùng đến mục IPAll, chọn TCP Dynamic Ports: có thể MISA đã có sẵn port, nếu không tự mình thiết lập. VD ở đây chọn port 56062.

2. Tạo Rule cho phép kết nối port (56062) trong Windows Firewall, lưu ý nên để kết nối dưới dạng Private.

3. Tạo VPN Server trên Server, sau đó kết nối VPN dưới dạng Private

4. Kết nối với MISA (cùng phiên bản) với đường dẫn: 10.0.0.1\MISAMIMOSA2014,56062

Trong đó 10.0.0.1 là IP nội bộ của VPN Server

Speak Your Mind

*