Tách nền sản phẩm bằng Plugins Photoshop – Vertus Fluid Mask 3.2.2

Plugins photoshop – Vertus Fluid Mask

Có thể chạy như một chương trình độc lập hoặc được sử dụng như là một plugin của Photoshop, Fluid Mask 3 của hãng Vertus sẽ giúp bạn tách một đối tượng ra khỏi ảnh một cách nhanh chóng và hoàn hảo, kể cả các đối tượng có rất nhiều chi tiết cực nhỏ như râu, tóc khiến cho việc tách rời rất khó thực hiện bằng thủ công hoặc sử dụng những chương trình khác. [Read more…]