Cập nhật bản vá ngăn chặn mã độc tống tiền WannaCry

Để ngăn ngừa cho máy tính khỏi bị nhiễm Ransomware bạn hãy update các bản vá của Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2016, Server Core installation option… Hãy chọn đúng phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng, cùng với số bit (32 hoặc 64). Riêng đối với Windows 10 1703 bạn chỉ cần update tự động các bản vá, bật Windows Update cùng với Windows Defender.

Link tải bản update: Microsoft Security Bulletin MS17-010 – Critical

    • Lưu ý: Trong một số trường hợp khi tải bản update cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, có thể sẽ xảy ra thông báo khi cài đặt:

The update is not applicable to your computer

Hãy tìm và cài đặt các bản vá cũ hơn theo thứ tự sau: KB2919442 -> KB2919355 -> KB4012213