Cấu hình kết nối MISA qua internet

Có một số trường hợp công ty, doanh nghiệp muốn kết nối MISA qua internet, thì cần phải cấu hình đường truyền để kết nối được với máy chủ MISA, trường hợp này áp dụng cho máy chủ có IP riêng (nếu mạng công ty sử dụng ADSL có IP động thì buộc phải sử dụng dịch vụ DDNS và cấu hình NAT trong modem để mở cổng dịch vụ, hoặc thuê IP riêng). [Read more…]